Debate: Gift Economy

The gift economy is the oldest and most practiced economy in human history. Not only does it precede the use of money, private property, slavery, and other economic practices designed to favor accumulation and exploitation, but it also continues to exist in the shadows of capitalism, given that the logic of the market—of competition, exploitation, domination—still does not control everything. The functioning of the gift economy is very simple: everything you have that you don’t...

The New World in Our Hearts, Anarchist Infrastructures, and the Gift Economy in Catalunya

What follows are two translations and an original article regarding an organizational process undertaken by anarchists in Catalunya. The first translation is a call-out, resulting from several years of debate and experiences—both failures and partial successes—regarding anarchist organization and coordination, the successful spreading of anarchist ideas and practices, and the effects of repression and recuperation. The second is a text prepared for one of the debates held during the gathering. And the article describes how...

Crònica de la primera trobada d’infraestructures llibertàries

A la primera trobada de infraestructures llibertàries van assistir unes 70 persones d’uns 45 projectes de totes les províncies de Catalunya i més enllà, de ciutat, de poble i de camp. Els projectes presents venien dels àmbits de la pedagogia lliure, l’autoabastiment rural i l’agricultura ecològica, les radios lliures i la difusió, les impremtes i les editorials, la medicina i la salut autogestionades, l’artesania, els tallers de carpinteria, metal i manualitats, els tallers de tecnologia...

Debat: Economia de Regal

L’economia de regal és la més antiga i més practicada en la història humana. No tan sols precedeix als diners, a la propietat privada, a l’esclavitud i a altres pràctiques econòmiques dissenyades per afavorir l’acumulació i l’explotació, sinó que també segueix existint a les ombres del capitalisme, ja que la lògica del mercat—de competir, d’explotar, de dominar—no ho acapara tot. El funcionament de l’economia de regal és molt senzill: tot el que tens que no...

Proposta oberta d’estructura, objectius i mínims

Objectius Generar una consciència de poder col·lectiu perquè els projectes puguin recolzar-se entre ells en comptes d’haver de recolzar-se en relacions mercantils i caure en l’autoexplotació. Fomentar relacions i vincles entre projectes creatius del mateix tipus (per exemple: impremtes, ateneus, horts, grups de salut, grups de criança, etc.). Fomentar relacions i vincles horitzontals entre projectes de diversos tipus per possibilitar intercanvis, xarxes, economies de regal i una cultura de reciprocitat. Donar suport a les persones...